Politika privatnosti

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, koja je u svim zemljama članicama Europske unije pa tako i u Republici Hrvatskoj u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018., kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) trgovačko društvo Clarus Acta d.o.o., sjedištem u Republici Hrvatskoj, Zagreb, Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 2, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080723473, osobni identifikacijski broj (OIB): 29752279081 (u daljnjem tekstu: „Clarus Acta d.o.o.“), kao voditelj obrade osobnih podataka korisnika svojih usluga i kupaca, izradilo je Politiku privatnosti koja je jednostrano obvezujući pravni akt zasnovan na temeljnim načelima u obradi osobnih podataka, kojim se na transparentan način informira kupce i/ili korisnike u koje se svrhe prikupljaju i dalje obrađuju te o pravnoj osnovi temeljem koje se obrađuju njihovi osobni podaci. Politika privatnosti ujedno upoznaje korisnike usluga i/ili kupce s njihovim pravima u prikupljanju i daljnjoj obradi osobnih podataka, sve u svrhu zaštite njihovih osobnih podataka i njihove privatnosti u širem smislu.

Politika privatnosti primjenjuje se na obradu osobnih podataka svih ispitanika/fizičkih osoba čiji su osobni podaci predmetom obrade u okviru pružanja usluga koje nudi Clarus Acta d.o.o., prije svega kupaca ali i korisnika usluga (posjetitelji naše web stranice, sudionici nagradnih natječaja i kvizova u organizaciji Clarus Acte d.o.o., potencijalni zaposlenici koji se prijavljuju putem forme za prijavu na otvorene natječaje na web stranici i sl.)

Putem Politike privatnosti kupci/korisnici web stranice se na transparentan i jasan način upoznaju s postupcima obrade njihovih osobnih podataka kao i njihovim pravima vezanim uz obradu njihovih osobnih podataka.

Clarus Acta d.o.o. vodi brigu i posvećuje posebnu pažnju sigurnosti i povjerljivosti osobnih podataka koje prikuplja i dalje obrađuje, poštujući standarde u pogledu zaštite i sigurnosti podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka. U vezi s time poduzimamo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite prilagođene naravi/prirodi osobnih podataka, sve kako bi osigurali da se osobni podaci obrađuju na zakonit, pošten i transparentan način. Količina, odnosno opseg osobnih podataka koje Clarus Acta d.o.o., prikuplja ovise o vrsti usluge koju pruža kupcima i/ili korisnicima te o pravnoj osnovi na temelju koje prikuplja podatke i pri tome kontinuirano vodi brigu da se prikupljaju isključivo osobni podaci, samo u opsegu potrebnom za postizanje svrhe u koju se podaci obrađuju.

Službenik za zaštitu osobnih podataka (DPO)

Trgovačko društvo Clarus Acta d.o.o. je odgovorno za obradu osobnih podataka kupaca i/ili korisnika i u skladu sa zakonskim i regulatornim zahtjevima imenovao Službenika za zaštitu osobnih podataka kojega možete kontaktirati vezano za sva pitanja vezana za obradu osobnih podataka ili ostvarivanje prava na zaštitu osobnih podataka. Naš službenik za obradu osobnih podataka, će ispitati sve upite kupaca i/ili korisnika te na iste nastojati ako je moguće, odgovoriti u roku od 30 dana, pod uvjetom pravne osnovanosti zahtjeva. Dinamika odgovora ovisi o naravi upita te općenito o količini i naravi drugih eventualnih upita.

DPO: Marija Vukojević

Adresa: Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 2; 10 000 Zagreb

Kontakt: marija.vukojevic@clarusacta.hr

Svrha prikupljanja i obrade osobnih podataka

Clarus Acta d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke kupaca i/ili korisnika povezane s aktivnostima u okviru obavljanja svoje djelatnosti, i to u slijedeće svrhe:

 • izrada korisničkog profila na web stranicama www.shop.clarusacta.hr i www.clarusacta.hr;
 • zasnivanja kupoprodajnog odnosa za proizvode i usluge iz vlastite ponude;
 • provedbe plaćanja karticama prilikom kupnje;
 • Pružanje informacija o proizvodima na zahtjev kupca i/ili korisnika, posjetiteljima naših web stranica i omogućavanja što boljeg korisničkog iskustva;
 • Istraživanje i analiza tržišta te izravna promidžba proizvoda i usluga / marketing;
 • Praćenje navika i ponašanja kupaca i/ili korisnika u cilju analize poslovanja te omogućavanja što boljeg korisničkog iskustva;
 • Sudjelovanje u nagradnim natječajima i kvizovima koje organizira Clarus Acta d.o.o.
 • Učlanjenje u program vjernosti radi korištenja pogodnosti kod plaćanja i sustava nagrađivanja;
 • Potencijalnog zasnivanja radnog odnosa u društvu Clarus Acta d.o.o.;
 • Rješavanje eventualnih prigovora upućenih vezano za obradu osobnih podataka sukladno važećim propisima;
 • u druge svrhe, uz privolu korisnika

Osobni podaci

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na fizičku osobu koja je identificirana ili se može identificirati. Osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.

Clarus Acta d.o.o. ovisno o namjenama navedenim u nastavku i sukladno Politici privatnosti prikuplja osobne podatke:

 • osnovni podaci o kupcu i/ili korisniku (ime i prezime, adresa, datum rođenja, lokacija);
 • kontakt podaci i podaci o komunikaciji kupca i/ili korisnika s Clarus Acta d.o.o. (e-mail adresa, telefonski broj, datum, vrijeme i sadržaj poštanske ili e-mail komunikacije, datum, vrijeme i trajanje telefonskih poziva);
 • kanal i kampanja – izvor preko kojeg je kupac i/ili korisnik došao u kontakt s web stranicama www.shop.clarusacta.hr i www.clarusacta.hr; (internet stranica i oglasna kampanja);
 • podatke o narudžbama kupca i/ili korisnika i izdanim računima (datum zaprimanja i izvršenja narudžbe, kupljeni proizvodi, cijene kupljenih proizvoda, način plaćanja, adresa za dostavu, broj i datum izdavanja računa, oznaka operatere, osobe koja je izdala račun, itd.) te podatke o rješavanju reklamacija proizvoda;
 • podaci o korištenju web stranica www.shop.clarusacta.hr i www.clarusacta.hr od strane kupaca i/ili korisnika (datumi i vrijeme posjeta web stranica, posjećenost stranica odnosno URL- i, vrijeme zadržavanja na pojedinoj stranici, broj posjećenih stranica, ukupno vrijeme posjete pojedine web stranice, kretnje na web stranicama) te podatke o upotrebi primljenih poruka (e-pošta) od strane Clarus Acte d.o.o.;
 • podatke iz dobrovoljno ispunjenih obrazaca od strane kupca i/ili korisnika, npr. u okviru nagradnih natječaja;
 • druge podatke koje kupac i/ili korisnik dao uz privolu na korištenje Clarus Acta d.o.o. kod zahtjeva na određene usluge, koje te podatke zahtijevaju;

Clarus Acta d.o.o. ne prikuplja i ne obrađuje osobne podatke, osim kada mu kupci i/ili korisnici to omoguće davanjem privole odnosno kod narudžbe proizvoda ili kada za prikupljanje osobnih podataka postoji zakonska podloga ili legitiman interes.

Obrada podataka temeljem pravne regulative i ugovornih obveza

Clarus Acta d.o.o. prikuplja osobne podatke s ciljem pružanja, održavanja, unapređenja i zaštite svojih usluga vezano za zasnivanje kupoprodajnog odnosa za proizvode i usluge iz vlastite ponude i razumijevanja načina na koje kupci i/ili korisnici koriste pružene usluge i upotrebljavaju Clarus Acta web stranice, a u svrhu izvršavanja svojih ugovornih obveza.

Navedeni podaci se prikupljaju i obrađuju sukladno pravnim osnovama propisanim Općom uredbom o zaštiti podataka:

 • Sklapanje ugovora i izvršavanje ugovornih obveza

Prikupljanje i daljnja obrada osobnih podataka kupaca i/ili korisnika u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u okviru našeg poslovnog odnosa s kupcima i/ili korisnicima, bilo da se radi o kupoprodaji proizvoda, provjeri plaćanja, dostavi naručenih proizvoda, ostvarivanju prava na povrat, jednostranog raskida sklopljenog ugovora, savjetovanja i pomoći pri uporabi proizvoda te poduzimanja drugih radnji koje su povezane sa sklapanjem i izvršenjem ugovora u skladu s mjerodavnim propisima.

U slučaju da kupac i/ili korisnik uskrati davanje bitnih podataka, nećemo biti u mogućnosti pružiti usluge kupcu i/ili korisniku (prodati proizvod tj. sklopiti ugovor i/ili poduzeti pojedine radnje vezane uz izvršenje sklopljenog ugovora).

 • Poštivanje i ispunjenje zakonskih obveza

U svrhu poštivanja zakonskih obveza Clarus Acta d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke kupaca i/ili korisnika radi postupanja u skladu s drugim mjerodavnim propisima RH, prije svega radi plaćanja proizvoda i usluga, rješavanja prigovora kupaca i/ili korisnika i slično.

 • Legitimni interes

Osobni podaci kupaca i/ili korisnika obrađuju se na temelju legitimnog interesa radi vođenja internih evidencija o izvršenoj kupoprodaji ili pružanju usluga, o njihovim navikama i ponašanjima u cilju analize poslovanja te omogućavanja što boljeg korisničkog iskustva, istraživanja i analize tržišta te informiranja kupaca i/ili korisnika o novim proizvodima i uslugama iz našeg asortimana.

Navedena obrada osobnih podataka provodi se u slučajevima kada već raspolažemo osobnim podacima kupca i/ili korisnika, odnosno kada kupac i/ili korisnik može unaprijed razumno očekivati da bi se njegovi osobni podaci mogli obrađivati u navedenu svrhu. Clarus Acta d.o.o. koristi kontakt podatke za komunikaciju s kupcima i/ili korisnicima čije osobne podatke već posjeduje i za slanje promidžbenih obavijesti o sličnim proizvodima i uslugama koje pruža, koristeći sve dostupne kanale za promidžbu, osim u slučaju kada su od tog interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. 

Temeljem legitimnog interesa obrađujemo i osobne podatke o potencijalnim kupcima i/ili korisnicima (primjerice, vašim pristupanjem web stranicama www.shop.clarusacta.hr i www.clarusacta.hr, u svrhu pružanja informacija o proizvodima i uslugama, sve radi što boljeg korisničkog iskustva i funkcioniranja svih karakteristika/obilježja mrežne stranice).

 • Obrada na temelju privole kupca i/ili korisnika usluge

Prikupljanje i daljnja obrada osobnih podataka isključivo temeljem privole, odnosno suglasnosti kupca i/ili korisnika, a u svrhu informiranja o novim proizvodima i/ili radi izravne promidžbe i marketinga te sudjelovanja u nagradnim natječajima i kvizovima.

Prikupljanje i daljnja obrada osobnih podataka koja se temelji na privoli kao pravnoj osnovi, odnosno davanje privole kao zakonite osnove za obradu osobnih podataka u navedene svrhe, i koja se temelji isključivo na dobrovoljnosti/jasnom izražavanju želja kupca i/ili korisnika za obradom njegovih osobnih podataka u točno određenu svrhu, s kojom je prethodno upoznat.

Upravljanje privolama podrazumijeva mogućnost da kupac i/ili korisnik aktivnom i nedvosmislenom radnjom ovlasti trgovačko društvo Clarus Acta d.o.o. na prikupljanje i obradu pojedinih osobnih podataka u jednu ili više svrha (privola ispitanika), odnosno da na jednak način povuče ranije danu privolu radi prikupljanja i obrade osobnih podataka, u jednu ili više svrha.

U slučajevima kada je za obradu osobnih podataka potrebna privola, obrađujemo ih za predmetnu svrhu isključivo nakon izričito dane privole.

Prikupljanje i daljnja obrada osobnih podataka temeljem zakonskog interesa

 • Marketing

Prikupljanje i statistička obrada podataka o kupcima i/ili korisnicima i njihovim narudžbama te potencijalnim kupcima (kontaktima) za namjene internih analiza prodaje, ponovnih narudžbi, agregatnog ponašanja kupaca, optimizacije oglašavanja i poslovne optimizacije.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka kupca i/ili korisnika o prethodnim kupnjama na temelju prethodno dane privole, a s ciljem informiranja kupaca i/ili korisnika o novim proizvodima i uslugama putem elektroničke pošte (newslettera).

Privola se može povući u bilo kojem trenutku obrade osobnih podataka na način da kupac i/ili korisnik dostavi pisanu obavijest o povlačenju privole ili izravno Službeniku za zaštitu podataka. Nakon povlačenja privole više nećemo obrađivati vaše osobne podatke. U slučaju povlačenja privole obrada osobnih podataka je zakonita sve do trenutka njezinog opoziva.

Kolačići (cookies)

Kako bi iskustvo posjete i kupovine na web stranicama www.shop.clarusacta.hr i www.clarusacta.hr bilo čim ugodnije, stranica mora na računalu korisnika spremiti malenu količinu informacija, tzv. kolačića (eng. cookies). Kolačići mogu biti privremeni ili trajni, a između ostalog, služe da bi web stranica radila optimalno te kako bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja stranice u svrhu poboljšavanja iskustva pregledavanja.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka putem kolačića su privola korisnika i naš legitiman interes.

Više o kolačićima pročitajte u Pravilima (Kolačići).

Način prikupljanja podataka

Određene usluge zahtijevaju prikupljanje osobnih podataka kupaca i/ili korisnika pri čemu se posebno vodi računa o njihovom opsegu, odnosno o vrsti podataka.

Opseg osobnih podataka koji se prikupljaju i obrađuju prvenstveno ovise o naprijed navedenim svrhama obrade i pravnim temeljima u ovoj Politici privatnosti. Zbog navedenih razloga količina odnosno set podataka može se razlikovati ovisno o navedenim kriterijima. Ovisno o svrsi i pravnom temelju obrade podaci se prikupljaju na sljedeće načine:

 • Izravno od strane samih kupaca i/ili korisnika na način da nam ih kupci i/ili korisnici svjesno sami dostave, u određenom opsegu podataka koji je bitan za pružanje odgovarajućih usluga, prije svega u svrhu prodaje robe i usluga iz našeg asortimana.
  • Automatski posjetom našim web stranicama i aplikacijama, pri čemu se radi o podacima koji su pridruženi mrežnim identifikatorima (adrese internetskih protokola te identifikatori kolačića).
 • Ugovorna obrada i primatelji osobnih podataka

Clarus Acta d.o.o. kontinuirano vodi brigu o sigurnosti i zaštiti osobnih podataka svojih kupaca i/ili korisnika i kod davanja na korištenje istih drugim korisnicima podataka. Kupac i/ili korisnik je upoznat i suglasan da se osobni podaci za pojedine aktivnosti mogu povjeriti drugim osobama (ugovornim obrađivačima podataka). Ugovorni obrađivači podataka povjerljive podatke mogu obrađivati isključivo u ime Clarus Acte d.o.o. i u ograničenjima ovlaštenja prodavatelja (u pismenom ugovoru odnosno u drugom pravnom aktu) i u skladu s namjenama koje su opredijeljene u ovoj Politici privatnosti.

U slučajevima obrade osobnih podataka kupaca i/ili korisnika temeljem posebnih propisa dostavljamo osobne podatke nadležnim tijelima kada je to potrebno za provođenje posebnih postupaka.

Primatelji osobnih podataka s kojima Clarus Acta d.o.o. surađuje su:

 • računovodstveni servis, odvjetnički uredi i drugi ponuditelji pravnog savjetovanja,
 • ponuditelji obrade podataka i analitike,
 • uzdržavatelji IT sistema,
 • ponuditelji slanja e-pošte (npr. MailerLite i drugi),
 • ponuditelji sistema za plaćanja (CorvusPay),
 • ponuditelji sistema za upravljanje odnosa sa strankama (npr. Microsoft),
 • ponuditelji rješenja za internet oglašavanje (npr. Google, Meta)

Clarus Acta d.o.o. neće posredovati osobne podatke kupaca i/ili korisnika trećim neovlaštenim osobama.

U slučaju potrebe prijenosa osobnih podataka drugim primateljima u treću zemlju, izvan EU, omogućit će se prijenos isključivo pod uvjetima propisanima Općom uredbom o zaštiti podataka, odnosno samo u slučaju kada se utvrdi da se poštuju odgovarajuće mjere zaštite podataka (primjerice, primjenom tzv. Standardnih ugovornih klauzula EU-a za obrađivače u trećim zemljama – EU Standard Contactual Clauses for Processors in Third Countries).

Sigurnost i pohrana podataka

Clarus Acta d.o.o. profesionalno i odgovorno provodi integriranu zaštitu osobnih podataka, odnosno vodi računa o njihovoj sigurnosti na način da poduzima odgovarajuće tehničke, organizacijske i kadrovske mjere zaštite, primjerene naravi osobnih podataka koje obrađuje. Provođenje mjera ima za cilj osigurati odgovarajuću razinu sigurnosti s obzirom na rizik obrade. Clarus Acta d.o.o. također osigurava visoku razinu sigurnosti i povjerljivosti u obradi osobnih podataka učinkovitom primjenom svih načela zaštite osobnih podataka, te u svakoj fazi obrade posebno brine o učinkovitoj primjeni načela smanjenja količine podataka, razdoblja pohrane i njihove dostupnosti. Takvim se mjerama osigurava i dodatna zaštita podataka od neovlaštenog raspolaganja i otkrivanja osobnih podataka, neovlaštenih izmjena, nezakonitog uništenja, gubitaka i brisanja osobnih podataka.

Poduzete mjere zaštite redovito se preispituju i ažuriraju u skladu s novim tehnološkim dostignućima.

Pohrana osobnih podataka

Osobni podaci kupaca i/ili korisnika obrađuju se dok se ne ispuni svrha njihovog prikupljanja i daljnje obrade. Ovisno o svrsi i pravnoj osnovi temeljem koje se prikupljaju osobni podaci kupaca i/ili korisnika, u pojedinim slučajevima obvezni smo čuvati osobne podatke u vremenskom trajanju (razdoblju) koje za pojedinu svrhu propisuju mjerodavni propisi, odnosno u razdoblju koje odredimo ako takvo vremensko razdoblje nije propisano mjerodavnim propisima.

Sve osobne podatke kupaca i/ili korisnika koje Clarus Acta d.o.o. obrađuje zbog izvođenja ugovornog odnosa čuva u vremenskom razdoblju koje je potrebno za izvršenje ugovora i još 5 godina nakon prestanka trajanja ugovora. Osim u slučaju sukoba u vezi ugovornih odnosa, između kupca i/ili korisnika i Clarus Acta d.o.o., osobni podaci se čuvaju 5 godina nakon pravomoćne sudske ili arbitražne presude ili nagodbe, a u slučaju da nije došlo do sudskog spora Clarus Acta d.o.o. čuva podatke 5 godina nakon datuma mirnog rješavanja spora.

Osobni podaci kupca i/ili korisnika koji se prikupljaju i obrađuju na osnovi osobne privole ili zakonskog interesa čuvaju se do isteka svrhe prikupljanja podataka, odnosno do povlačenja privole.

Protekom zakonskog roka ili roka koji smo odredili, a koji nas obvezuju na čuvanje pojedinih osobnih podataka, ili prestankom svrhe obrade osobnih podataka, isti se brišu i više se neće obrađivati.

Podaci koji se obrađuju temeljem legitimnog interesa i/ili privole kupaca i/ili korisnika mogu se brisati i prije proteka roka navedenog u ovoj Politici privatnosti, u slučaju da takvo brisanje zahtijeva kupac i/ili korisnik odnosno kada se sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka utvrde valjani razlozi za njihovo brisanje.

Prava kupaca i/ili korisnika

 • Prava korisnika

Kupci i/ili korisnici u svakom trenutku imaju pravo od Clarus Acta d.o.o. zatražiti pristup svojim osobnim podacima koji se o njima prikupljaju i obrađuju.

Clarus Acta d.o.o. se kao voditelj obrade obvezuje se na temelju podnesenog pisanog zahtjeva kupca i/ili korisnika omogućiti pristup njihovim osobnim podacima, informirati ih o svrsi obrade osobnih podataka u koju se obrađuju, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju, o primateljima kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom vremenskom razdoblju obrade ili o kriterijima koji se koriste za utvrđivanje tog razdoblja.

Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima reguliranim nacionalnim zakonodavstvom ili pravom Unije, odnosno u slučajevima kada se takvim ograničenjem poštuju temeljna prava i slobode drugih osoba.

 • Pravo na ispravak osobnih podataka

Kupci i/ili korisnici imaju pravo zatražiti ispravak svojih osobnih podataka, a Clarus Acta d.o.o. kao voditelj obrade će omogućiti ispravak netočnih osobnih podataka ili njihovu nadopunu u svakom pojedinom slučaju kada se utvrdi da prikupljeni osobni podaci o kupcu i/ili korisniku nisu točni ili je došlo do promjene podataka kupca i/ili korisnika. Ispravak ili nadopunu osobnih podataka izvršit će se na temelju podnesenog pisanog zahtjeva kupca i/ili korisnika i u slučaju kada se iz drugih izvora utvrdi da je došlo do promjene osobnih podataka.

 • Pravo na brisanje osobnih podataka

Kupci i/ili korisnici imaju pravo zatražiti brisanje svojih osobnih podataka, Clarus Acta d.o.o. kao voditelj obrade će izvršiti brisanje osobnih podataka kupca i/ili korisnika u sljedećim slučajevima:

 • kada osobni podaci kupca i/ili korisnika više nisu nužni za ispunjenje svrhe obrade, odnosno prestankom svrhe obrade;
 • kada kupac i/ili korisnik povuče privolu kao pravni temelj za obradu podataka, a ne postoji druga pravna osnova za obradu podataka;
 • kada kupac i/ili korisnik uloži prigovor na obradu podataka (vidi više pod naslovom Pravo na podnošenje prigovora);
 • kada su osobni podaci nezakonito obrađeni;
 • kada se osobni podaci moraju brisati radi ispunjenja pravnih obveza iz prava Europske unije ili prave države članice kojem podliježe voditelj obrade podataka;

Pravo na ograničenje obrade podataka

Kupci i/ili korisnici imaju pravo zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka.

Ograničenje obrade osobnih podataka Clarus Acta d.o.o. će osigurati u slučajevima kada kupac i/ili korisnik osporava točnost podataka, kada je obrada nezakonita, a kupac i/ili korisnik se protivi brisanju podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, kada voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali kupac i/ili korisnik traži podatke za ostvarenje pravnih zahtjeva, kao i u slučaju kada kupac i/ili korisnik uloži prigovor na obradu osobnih podataka temeljenu na našem legitimnom interesu, uključujući i izradu profila kupaca i/ili korisnika.

Pravo na prenosivost podataka

Prenosivost osobnih podataka drugom voditelju obrade Clarus Acta d.o.o. će provesti na zahtjev kupca i/ili korisnika, pod uvjetom da je isti za takav prijenos dao svoju privolu, a obrada se provodi automatiziranim putem, kao i pod uvjetom da je takav prijenos tehnički izvediv.

Pravo na podnošenje prigovora

Kupci i/ili korisnici u svakom trenutku imaju pravo Clarus Acti d.o.o., kao voditelju obrade, uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njih.

U tom slučaju Clarus Acta d.o.o. će kao voditelj obrade, prestati obrađivati osobne podatke, osim kada se dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu osobnih podataka u odnosu na prava kupca i/ili korisnika, odnosno u slučaju kada obrada podataka služi radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane od pravnih zahtjeva.

Ukoliko se osobni podaci kupca i/ili korisnika obrađuju za potrebe izravnog marketinga temeljem privole, kupac i/ili korisnik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu za potrebe izravnog marketinga i zatražiti prestanak njihove obrade.

Osim prigovora upućenog voditelju obrade kupac i/ili korisnik ima pravo na podnošenje zahtjeva za zaštitu prava nadzornom tijelu. U Republici Hrvatskoj ovlašteno nadzorno tijelo je Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Podnošenje prigovora

U slučaju bilo kakvih pitanja o zaštiti osobnih podataka, kupac i/ili korisnik se može obratiti službeniku za zaštitu podataka putem:

 • elektroničke pošte na e-mail adresu: marija.vukojevic@clarusacta.hr
 • dostavom pisanog zahtjeva na adresu: Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 2; 10 000 Zagreb

Ova Politika privatnosti odnosi se samo na upotrebu i korištenje podataka koje Clarus Acta d.o.o. prikuplja od kupaca i/ili korisnika. Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranica www.shop.clarusacta.hr i www.clarusacta.hr; imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja.

Clarus Acta d.o.o. nije odgovorna za načine i uvjete rada trećih strana.

Clarus Acta d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke putem interakcija kupaca i/ili korisnika na društvenim mrežama kao što su Facebook, Instagram i YouTube. Clarus Acta d.o.o., odnosno odgovorne osobe imenovane od strane Clarus Acta d.o.o. imaju uvid u poruke i/ili objave na spomenutim društvenim mrežama, međutim osobne podatke prikupljene putem istih, osobito one sadržane u porukama, Clarus Acta d.o.o. ne pohranjuje te dodatno ne obrađuje osim u svrhe navedene u ovim Pravilima.

Clarus Acta d.o.o. koristi poslovni profil koristeći usluge Facebook-a, YouTube-a i Instagram-a, a o njihovim Pravilima privatnosti odnosno izjavama o povjerljivosti kao i o načinu na koji oni koriste vaše osobne podatke možete pogledati na:

Izmjene i dopune Politike privatnosti

Clarus Acta d.o.o. zadržava pravo izmjene i dopune ove Politike privatnosti kako bi ista pružila ažurne i točne informacije u bilo kojem trenutku te o izmjenama informirati kupce i/ili korisnike u skladu s načelom transparentnosti.

Zagreb, 06.03.2024. godine.Clarus Acta d.o.o.