Način zaštite potrošača

Tvrtka Clarus Acta d.o.o. vlasnik je web stranice shop.clarusacta.hr

Voditelj obrade osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka je trgovačko društvo Clarus Acta d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 2, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080723473, osobni identifikacijski broj (OIB): 29752279081 (u daljnjem tekstu: „Clarus Acta d.o.o.“).

Clarus Acta d.o.o. kao voditelj obrade osobnih podataka određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka i odgovoran je za čuvanje i korištenje osobnih podataka u papirnatom i/ili elektronskom obliku.

Službenik za zaštitu osobnih podataka (DPO)

Clarus Acta d.o.o. je u skladu sa zakonskim i regulatornim zahtjevima imenovao Službenika za zaštitu osobnih podataka kojega možete kontaktirati vezano za sva pitanja vezana za obradu osobnih podataka ili ostvarivanje prava na zaštitu osobnih podataka. Sve Vaše upite, naš službenik za obradu osobnih podataka će ispitati te na iste nastojati ako je moguće, odgovoriti u roku od 30 dana, pod uvjetom pravne osnovanosti Vašeg zahtjeva. Dinamika odgovora ovisi o naravi Vašeg upita te općenito o količini i naravi drugih eventualnih upita.

DPO: Marija Vukojević

Adresa: Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 2; 10 000 Zagreb

Kontakt: [email protected]

1.       Osobni podaci koje prikupljamo

Osobni podatak jest svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet poznat ili se može utvrditi. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, posebno na osnovi identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.

Osobni podaci koje prikupljamo ovise o: vrsti usluge koju pružamo našim korisnicima, namjeri korisnika da koristi naše usluge, o vrsti ugovora kojeg sklapamo skorisnikom kao i o namjeri korisnika da koriste svoja prava temeljena na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti osobnih podataka. U prvom redu radi se o podacima bez kojih ne možemo izvršiti uslugu, a uključuju najmanje:

 • osnovne podatke o korisniku (ime i prezime, adresa, datum rođenja, adresa za isporuku);
 • kontakt podatke i podatke o komunikaciji korisnika s Clarusacta shop web trgovinom (e-mail adresa, telefonski broj, datum, vrijeme i sadržaj poštanske ili e-mail komunikacije, datum, vrijeme i trajanje telefonskih poziva)
 • podatke o korisnikovim narudžbama i izdanim računima (datum zaprimanja i izvršenja narudžbe, kupljeni proizvodi, cijene kupljenih proizvoda, način plaćanja, adresa za dostavu, broj i datum izdavanja računa, oznaka osobe koja je izdala račun, itd.) te podatke o rješavanju reklamacija proizvoda;
 • podatke o izvoru preko kojeg je korisnik-kupac došao u kontakt s Clarusacta shop web trgovinom
 • podatke vezane za korištenje web stranice www.shop.clarusacta.hr
 • podatke vezane uz korištenje Clarusacta shop web trgovine
 • podatke o geo-lokaciji korisnika koji mogu postati dostupni prilikom vašeg pretraživanja i korištenja Internet stranice www.shop.clarusacta.hr na temelju IP adrese ili GPS podataka na uređaju
 • podatke potrebne radi provedbe online plaćanja karticama prilikom kupnje na Clarusacta shop web trgovini
 • podatke iz dobrovoljno ispunjenih obrazaca od strane korisnika
 • druge podatke koje korisnik dobrovoljno ispuni kod zahtjeva za određene usluge, koje te podatke zahtijevaju
 • ostale osobne podatke nužne za ostvarenje prava korisnika
 • Clarus Acta d.o.o ne sakuplja i ne obrađuje osobne podatke, osim kada mu korisnici to omoguće davanjem privole odnosno kod narudžbe proizvoda ili kada za skupljanje osobnih podataka postoji zakonska podloga ili Clarus Acta d.o.o za obradu ima zakonit interes
2.       Svrha prikupljanja i obrade osobnih podataka

Clarus Acta d.o.o. prikuplja i upravlja osobnim podacima u svrhu a) izrade korisničkog profila na web stranici www.shop.clarusacta.hr, b) zasnivanja kupoprodajnog odnosa za proizvode i usluge iz vlastite ponude c) provedbe plaćanja karticama prilikom kupnje d) prijave na newsletter, e) komunikacije s korisnicima, e) analize načina na koji korisnici upotrebljavaju naše usluge i sadržaje u svrhu potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika, a sve s ciljem pružanja čim kvalitetnije usluge i povećanja zadovoljstva korisnika) ispunjavanja zakonskih i regulatornih obveza te u svrhu ostvarenja vlastitih legitimnih interesa zakonitog poslovanja, g) u druge svrhe, uz privolu korisnika

Clarus Acta d.o.o. prikupljene osobne podatke neće objavljivati javnosti. Vodimo brigu o tome kome dajemo podatke korisnika te iste nećemo objavljivati trećim stranama u njihove vlastite neovisne marketinške ili poslovne svrhe bez privole korisnika. Osobne podatke korisnika obrađivat će ovlašteni djelatnici tvrtke Clarus Acta d.o.o., te isti nisu ovlašteni obrađivati iste, niti u jednu drugu svrhu bez prethodne privole korisnika ili ako za obradu ne postoji zakonska i/ili ugovorna osnova.

3.       Pristup osobnim podacima

Clarus Acta d.o.o. poduzima tehničke i organizacijske mjere kako bi se prikupljeni osobni podaci obrađivali samo na način koji je u skladu s iskazanom svrhom. Clarus Acta d.o.o. jamči da osobne podatke korisnika neće stavljati trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje bez njihovog pristanka. Od navedenog se izuzima dostavna služba, ovlaštene službe izvršne vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga, u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i sprječavanja eventualnih zloporaba. Sve treće osobe, osim državnih tijela i tijela javne vlasti, su dužne u tom slučaju osobne podatke obrađivati isključivo prema uputama tvrtke Clarus Acta d.o.o.

Sigurnost i prijenos osobnih podataka

Clarus Acta d.o.o. je u svrhu zaštite osobnih podataka poduzela sve potrebne i odgovarajuće tehničke te organizacijske mjere koje osobne podatke korisnika, između ostaloga, štite od gubitka, manipulacije ili neovlaštenog pristupa. Poduzete mjere se redovito provjeravaju i kontinuirano prilagođavaju aktualnom stanju tehnike. U slučaju povrede osobnih podataka korisnika koja može predstavljati veliki rizik za njihova prava i slobode, u skladu s važećim propisima, Clarus Acta d.o.o. izvijestit ćemo o tome korisnika.

5.       Prava korisnika

U svakom trenutku imate pravo od tvrtke Clarus Acta d.o.o. zatražiti sljedeće:

Pravo na pristup Vašim osobnim podacima

U svakom trenutku od tvrtke Clarus Acta d.o.o. možete zatražiti pristup Vašim osobnim podacima, odnosno zatražiti informacije o svrsi obrade Vaših osobnih podataka, vrsti Vaših osobnih podataka koje čuvamo, trećim stranama ili skupinama trećih strana s kojima se Vaši osobni podaci dijele, vremenski period tijekom kojeg zadržavamo podatke, kao i način prikupljanja podataka koji nisu prikupljeni izravno od Vas.

Pravo na ispravak osobnih podataka

U slučaju netočnih podataka, od tvrtke Clarus Acta d.o.o. možete zatražiti odgovarajući ispravak, a u slučaju nepotpunosti, njihovu dopunu. Clarus Acta d.o.o. će vas obavijestiti o ispravku Vaših osobnih podataka.

Pravo na brisanje osobnih podataka („pravo na zaborav“)

U svako doba od tvrtke Clarus Acta d.o.o. možete zatražiti brisanje osobnih podataka koji se odnose na vas, a Clarus Acta d.o.o. ima obvezu obrisati vaše osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako su ispunjeni uvjeti za brisanje podataka propisani Općom uredbom o zaštiti podataka. Pravo na brisanje ne primjenjuje se kad je obrada osobnih podataka posljedica zakonske obveze tvrtke Clarus Acta d.o.o. O brisanju vaših osobnih podataka Clarus Acta d.o.o. će vas izvijestiti najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka Vašeg zahtjeva, a o izvršenom brisanju će obavijestiti i eventualne primatelje osobnih podataka.

Pravo na kopiju osobnih podataka

Clarus Acta d.o.o. osigurava kopiju osobnih podataka koje obrađuje, a pravo na dobivanje kopije svojih osobnih podataka možete ostvariti pod uvjetom da izdavanje kopije ne utječe negativno na prava i slobode drugih ispitanika.

Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka

U određenim slučajevima, moguće je od tvrtke Clarus Acta d.o.o. zatražiti ograničenje obrade, npr. u slučaju kada se osporava točnost osobnih podataka, za razdoblje potrebno za njihovu provjeru, kada se smatra da je obrada nezakonita, a protivi se brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, u slučaju kada je uložen prigovorna obradu. Ako se uspije ishoditi ograničenje obrade, Clarus Acta d.o.o. je dužna obavijestiti korisnika o postavljanju i o ukidanju tog ograničenja.

Pravo na prigovor

U svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor tvrtci Clarus Acta d.o.o. na obradu svojih osobnih podataka. , Clarus Acta d.o.o. će o Vašem prigovoru odlučiti u roku od mjesec dana od dana njegova zaprimanja. Svoja naprijed navedena prava možete ostvariti na sljedeći način:

dostavom pisanog zahtjeva na adresu: Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 2; 10 000 Zagreb

porukom elektroničke pošte na e-mail: [email protected]

Pravo na pritužbu

Na odluku tvrtke Clarus Acta d.o.o. kojom se odlučuje o nekom od Vaših prava vezanih za zaštitu  osobnih podataka moguće je uložiti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

6.       Čuvanje osobnih podataka

Vremensko razdoblje čuvanja osobnih podataka korisnika ovisi o svrsi za koju se prikupljaju i obrađuju, i čuvaju se samo onoliko vremena koliko je potrebno da se ostvari svrha temeljem koje su bili prikupljeni i obrađeni.

Osobni podaci prikupljeni s ciljem izvođenja ugovornog odnosa s korisnikom, Clarus Acta d.o.o. čuva u vremenskom razdoblju koje je potrebno za izvršenje ugovora i još 5 godina nakon prestanka trajanja ugovora (od datuma zadnje transakcije u kojoj su korišteni), osim u slučaju ako između ugovornih strana (tvrtke Clarus Acta d.o.o. i korisnika) dođe do sukoba u vezi ugovora. U tom slučaju Clarus Acta d.o.o. čuva podatke 5 godina nakon pravomoćne sudske ili arbitražne presude ili nagodbe, a u slučaju da nije došlo do sudskog spora Clarus Acta d.o.o. čuva podatke 5 godina nakon datuma mirnog rješavanja spora.

Osobni podaci  koji se obrađuju na osnovi osobne privole korisnika ili zakonskog interesa, Clarus Acta d.o.o. čuva trajno do prekida privole od strane pojedinca, tj. do zahtjeva prekida obrade. Navedeni podaci obrisat će se prije prekida privole od strane pojedinca, samo ako je ostvarena svrha temeljem koje su bili prikupljeni .

Podaci prikupljeni zbog obrada temeljenih na zakonskoj osnovi, čuvaju se sukladno vremenskim ograničenjima odredbi predmetnog zakona (primjerice Zakon o računovodstvu i sl.)

7.       Kolačići (“cookies”) i praćenje internet aktivnosti

Kolačić (cookie – u daljnjem tekstu: „kolačić/i“) predstavlja informaciju koja se pohranjuje na računalo korisnika od strane Internet stranice koju Kupac posjećuje. Kolačići obično spremaju postavke korisnika te postavke za Internet stranicu, a kao što su preferirani jezik ili adresa. Clarus Acta d.o.o. koristi kolačiće kako bi posjetiteljima olakšao i poboljšao pristup funkcijama koje im pruža shop.clarusacta.hr web stranica. Informacije koje prikupljamo kolačićima koriste se za pamćenje postavki i korisničkih aktivnosti na web stranicama kao što su pregledavanje artikala, kretanje po stranicama, stavljane proizvoda u košaricu, zanimljivi artikli ili artikli za usporedbu i sl.

Kolačiće korisnik može u svakom trenutku obrisati ili blokirati u postavkama svog internet preglednika. Korištenjem Internet stranica www.shop.clarusacta.hr bez promjene postavki kojima bi se uskratila suglasnost na pohranu kolačića na računalo korisnika, korisnik prihvaća korištenje i pohranu kolačića na svoje računalo. Ukoliko korisnik ne pristane na pohranu kolačića pohranjivanje istih na računalu korisnika bit će onemogućeno, a korisnik će i nadalje biti u mogućnosti koristiti Internet stranicu www.shop.clarusacta.hr, s time da mu pojedine mogućnosti Internet stranice neće biti dostupne.